(1)
Sonavale, K. P.; R. Shaikh, M.; M. Kadam, M.; G. Pokharkar, V. Livestock Sector in India: A Critical Analysis. AJAEES 2020, 38, 51-62.